ระบบแจ้งซ่อมและบริการคอมพิวเตอร์ Online
 
 
   
 
 
 

 กราฟแท่งแนวนอน
 
10.1 20.2 30.3 40.4 50.5 60.6 70.7 80.8 90.9 101
มกราคม7
กุมภาพันธ์6
มีนาคม10
เมษายน12
พฤษภาคม11
มิถุนายน7
กรกฏาคม3
สิงหาคม8
กันยายน10
ตุลาคม12
พฤษจิกายน9
ธันวาคม5

     
     
 
นายฤทธิพล ดวงศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เบอร์โทรศัพท์ สายใน 50002 หรือ 042-808056